Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLVIII Sesja w dniu 28 września 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik w ratuszu bnińskim, ul. Rynek1
SE-BRM.0002.9.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:23
2.
Wybór sekretarza obrad.13:24
3.
Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:25
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:31
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:48
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,14:45
Załączniki
wrzesień 2022
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
Załączniki
z 13.07.22
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203215:48
c)
zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu15:52
d)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości15:54
e)
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2026”15:56
f)
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród15:58
g)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin16:01
h)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarskie16:02
i)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy użyczenia nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku16:04
j)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku16:05
k)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
l)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
m)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
Załączniki
salussalus-popr
n)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
o)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
p)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa w rejonie ulicy Poznańskiej i Srebrnej, gmina Kórnik16:09
r)
zmiany uchwały w sprawie zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik16:10
s)
apelu Rady MiG Kórnik w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego16:20
9.
Zapytania.16:43
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.17:10
13.
Zakończenie sesji.17:11