Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLII Sesja w dniu 30 marca 2022, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik - ratusz bniński
SE-BRM.0002.3.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.13:12
3.
Sprawozdanie Rady Seniorów z dotychczasowej działalności.13:27
4.
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
5.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:39
6.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
Załączniki
marzec
a)
sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kórnik na rok 202114:48
b)
z wykonania przetargów,14:54
Załączniki
marzec
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,15:00
d)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,15:00
Załączniki
marzec 2022
e)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.15:02
Załączniki
z lutego
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203216:07
c)
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej16:11
d)
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych16:13
e)
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Czmoń, gmina Kórnik16:14
f)
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2022 r.16:16
g)
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku16:17
h)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi16:18
i)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Drapałka i drogi S11, gmina Kórnik16:20
j)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej – etap I16:22
k)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik16:24
l)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo w rejonie ronda u zbiegu ulicy Szkolnej i Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Żernickiej, gmina Kórnik.16:25
m)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Skrzynki, dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160/10, 161/6, 161/7, 161/8, 162/3 i 163/3, gmina Kórnik16:26
n)
rozpatrzenia wniosku o powołanie rady dzielnicy Bnin jako jednostki pomocniczej16:37
o)
przekazania petycji według właściwości16:39
p)
odpowiedzi na podanie o zapoznanie się z przebiegiem postępowania administracyjnego, dotyczącego ustalenia warunków zabudowy16:42
r)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca16:46
s)
zakresu pomocy świadczonej przez Miasto i Gminę Kórnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa16:53
10.
Zapytania.17:25
13.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.18:46
14.
Zakończenie sesji.18:46