Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 18 października 2022, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.9.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.11:03
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.11:08
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Kórnik na lata 2022-2025,11:38
Załączniki
zabytkiGłosowanie
b)
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.12:00
c)
rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2023 rok,11:47
d)
wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kórnik, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
4.
Spotkanie z przedstawicielami Rady Seniorów.
5.
Dyskusja nt. wyboru gminy partnerskiej MG Kórnik.12:32
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.12:35
7.
Zakończenie posiedzenia.12:35