Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 20 października 2022, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.3.9.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.08:42
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.08:50
3.
Spotkanie z przedstawicielami podmiotów medycznych prowadzących działalność w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 34a w Kórniku.10:32
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:11:02
a)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,10:32
Załączniki
zdrowieGłosowanie
b)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,10:34
Załączniki
salusGłosowanie
c)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,10:35
Załączniki
bedentGłosowanie
d)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2022- 2032,
e)
zmiany budżetu MiG Kórnik na 2022 rok,
f)
uchylająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - dodano 14.10.2022,
g)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego - dodano 19.10.2022,
Załączniki
zyto
h)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
i)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
Załączniki
powiatGłosowanie
j)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - dodano 19.10.2022,
k)
uchylająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Gądki, gmina Kórnik,
l)
nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Gądki, gmina Kórnik,
m)
nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Szczodrzykowo, gmina Kórnik.
5.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MiG Kórnik za I półrocze 2022 roku wraz z opinią RIO nt. sprawozdania.08:56
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.11:19
7.
Zakończenie posiedzenia.11:19