Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LXIV Sesja w dniu 30 listopada 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0002

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.12:03
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:09
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LXI sesji Rady Miejskiej Dębna.12:09
4.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LXII sesji Rady Miejskiej Dębna.12:10
5.
Sprawy różne.12:35
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.12:39
7.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.12:50
8.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym13:14
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.13:30
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Dębna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.13:36
13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.13:37
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii za uznanie lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Dębno jako lasy ochronne.13:38
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Dzieci Utraconych.13:39
16.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębno.13:40
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.13:41
18.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie.13:42
19.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Dębno.13:43
20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/254/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.13:45
21.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez THINK TANK- GENESIS POLONIAE w Poznaniu.13:47
23.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.13:48