Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
LXII Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2022, godz. 09:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie
OR.0003.62.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba,
b)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej,
c)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Dęba),
d)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ogródki),
e)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umów dzierżawy (Bomar),
f)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
g)
zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok,
h)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba,
i)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku,
j)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2023 roku,
k)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty,
l)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w gminie Nowa Dęba,
m)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania,
n)
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
o)
uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
5.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Zamknięcie obrad.