Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady Gminy
LVI Sesja w dniu 29 listopada 2022, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.11.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.15:04
2.
Stwierdzenie kworum.15:06
3.
Przedstawienie porządku dziennego.15:09
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.15:10
5.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.15:20
6.
Podjęcie uchwał:
1)
zmiana uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;15:24
2)
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2023;15:28
3)
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców w Gminie Brańszczyk;15:31
4)
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2023 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk;15:34
5)
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr LV.335.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Brańszczyk, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach;15:38
6)
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.15:43
7)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2023 rok;15:45
8)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;15:50
9)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032;15:55
10)
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022, Nr XLIV.279.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2021 r.16:13
7.
Sprawy różne.16:28
8.
Zamknięcie posiedzenia.16:28