Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik
L Sesja w dniu 30 listopada 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń Ratusza Bnińskiego - Kórnik, ul. Rynek 1.
SE.BRM.0002.11.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji - stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:09
2.
Wybór sekretarza obrad.13:10
3.
Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:11
4.
Informacje Przewodniczącego Rady MiG Kórnik o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:16
5.
Informacje Burmistrza MiG Kórnik z działalności międzysesyjnej, w tym z:14:44
a)
wykonania przetargów,14:20
b)
pozyskiwania środków pozabudżetowych,14:32
c)
działalności Straży Miejskiej w Kórniku,14:40
Załączniki
listopad 2022
d)
prac Komisji Bezpieczeństwa.14:44
Załączniki
19.10.2022
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2022- 2032,15:50
c)
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,15:52
d)
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Miasto i Gminę Kórnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,15:53
e)
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania takich ulg,15:55
f)
określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,16:00
g)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,16:01
h)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,16:03
i)
ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kórnik", „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik”, „Wyróżniony za działalność na rzecz społeczności lokalnej na terenie Miasta i Gminy Kórnik" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tych tytułów,16:06
j)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Prusinowo,16:07
k)
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,16:10
l)
przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, skateparków oraz pumptracków będących własnością Miasta i Gminy Kórnik,16:28
m)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”,16:30
n)
ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,16:31
o)
ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek „HOCKI KLOCKI” w Kamionkach prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik,16:32
p)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Kórniku,16:33
r)
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie Borówiec gmina Kórnik,16:34
s)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,16:35
t)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Konarskie w rejonie ulic Huby i Prawdziwkowej, gmina Kórnik,16:37
u)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik,16:38
w)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Jacka Malczewskiego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik,
x)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku, dz. nr ewid. 42/3, gmina Kórnik,16:40
y)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kamionkach, gmina Kórnik,16:41
z)
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb Szczytniki, gmina Kórnik,16:42
aa)
uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty i rekreacji w Kamionkach, gmina Kórnik, rejon ul. Mieczewskiej - dz. nr ewid. 406, 407 i 408,16:44
ab)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gądkach, gmina Kórnik,16:45
ac)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczytnikach, gmina Kórnik,16:46
ad)
uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, gmina Kórnik,16:47
ae)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, gmina Kórnik,16:48
af)
uchylająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gmina Kórnik - w niewykorzystanym zakresie,16:49
ag)
uchylająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kamionki w rejonie ulicy Rogalińskiej i Porannej Rosy dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/1, 459, 457/1, 457/2 i 456/5, gmina Kórnik - w niewykorzystanym zakresie,16:50
ah)
uchylająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Dachowa, gmina Kórnik,16:51
ai)
uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej - obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej - w niewykorzystanym zakresie,16:53
aj)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo, gmina Kórnik,16:53
ak)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w miejscowości Dziećmierowo - dz. nr ewid. 308/1, 308/3, 311/2, gmina Kórnik,16:55
al)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Borówiec - dz. nr ewid. 254/36, gmina Kórnik,16:56
am)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla regulacji przebiegu drogi publicznej w Borówcu, gmina Kórnik,16:57
an)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, obręb Bnin (dz. nr 36, 57), gmina Kórnik,16:58
ao)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Wzgórze Owocowe" w Dziećmierowie, gmina Kórnik,16:59
ap)
uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik - w niewykorzystanym zakresie,17:00
ar)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 33, obręb Gądki, gmina Kórnik,17:01
as)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach, działki nr ewid. 50/24, 50/27 i 50/28, gmina Kórnik,17:02
at)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. od nr 254/28 do nr 254/73, obręb Borówiec, gmina Kórnik,17:03
au)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Borówiec, gmina Kórnik,17:04
aw)
wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bnin, gmina Kórnik - dodano 29.11.2022.17:06
8.
Interpelacje.17:06
9.
Zapytania.17:07
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.17:31
13.
Zakończenie Sesji.17:31