Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LIII sesja Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2022, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim.
AD.0012.53.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad11:23
4.
Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:24
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami11:56
6.
Interpelacje i zapytania radnych11:57
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach11:57
8.
Sprawy różne12:17
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 - 2030
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
dyskusja
e)
podjęcie uchwały
10.
Uchwalenie budżetu miasta na 2023 rok
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)
dyskusja
f)
podjęcie uchwały
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok13:36
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej13:38
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi13:40
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Zmiana uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski13:42
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zakończenie obrad LIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski13:47