Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
LII Sesja w dniu 13 grudnia 2022, godz. 10:00, w Sali Sesyjnej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.10:07
2.
Przyjęcie protokołu nr XLIX/2022 z XLIX Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 października 2022 r.10:08
3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.
a)
przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.10:17
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.10:17
c)
przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 -2024.10:17
d)
przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043.10:32
e)
dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043 wraz z autopoprawką.10:55
f)
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2023 - 2043 wraz z autopoprawką.10:55
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.11:02
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie dot. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.11:05
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.11:06
e)
przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.11:13
Załączniki
Autopoprawka
f)
dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z autopoprawką.11:42
g)
podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawką.11:42
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2043.12:02
7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.12:03
8.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok.12:03
9.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.12:08
10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 143/4, 143/5, 145/3 oraz części działki 144/1 w Mściszewie.12:08
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 193/4 w Murowanej Goślinie.12:10
12.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rakowni.12:12
13.
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Kamińsko, sołectwa Łopuchowo, sołectwa Pzebędowo do udziału w Programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".12:13
14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina, wprowadzonego uchwałą Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2019 roku.12:15
15.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Gminy Murowana Goślina.
16.
Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.12:19
17.
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Murowana Goślina za lata 2020 - 2021.12:19
18.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.12:20
19.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski.13:41
20.
Zamknięcie obrad Sesji.13:41