Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LIV sesja Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2022, godz. 09:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.54.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski09:34
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad09:35
4.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami09:45
5.
Interpelacje i zapytania radnych09:45
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach09:45
7.
Sprawy różne09:45
8.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok09:47
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
9.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej09:49
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2023 rok09:50
a)
wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie planu pracy
11.
Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2023 rok09:52
a)
przedstawienie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta: Rewizyjnej; Skarg, Wniosków i Petycji; Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta; Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
b)
przyjęcie planów pracy
12.
Ustalenie wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku korzystania przez radnego w podróży służbowej z samochodu osobowego niebędącego własnością gminy miejskiej Tomaszów Lubelski09:55
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 - 202609:58
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski10:02
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski10:04
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2025”10:10
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci aportu do SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie10:13
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat10:15
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z powodu stukającej pokrywy studni kanalizacji deszczowej10:18
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Zakończenie obrad LIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski10:20