Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
LIV Sesja w dniu 26 stycznia 2023, godz. 10:00, w Sali Sesyjnej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznanskiej 16
RM.0002.1.2023

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.10:09
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.10:22
4.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.10:27
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.10:29
6.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.10:32
7.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski.10:56
8.
Zamknięcie obrad Sesji.10:57