Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LVI sesja Rady Miasta w dniu 3 lutego 2023, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim.
AD.0012.56.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:03
2.
Stwierdzenie quorum11:03
3.
Przyjęcie porządku obrad11:04
4.
Przyjęcie protokołów z obrad LIII, LIV i LV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:05
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami11:28
6.
Interpelacje i zapytania radnych11:28
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach11:28
8.
Sprawy różne11:35
9.
Zmiana uchwały nr IV/33/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie dożywiania” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 202311:38
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 202311:40
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Przystąpienie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego11:43
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Przystąpienie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego11:45
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok11:47
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych11:53
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 202311:55
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Tomaszów Lubelski11:58
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 – 202612:00
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zmiana zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim12:02
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. gen. Władysława Sikorskiego12:03
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2023 rok12:05
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim12:09
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata12:12
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat12:18
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
25.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 22 stycznia 2023 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr LIV/581/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.12:20
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
26.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa12:23
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
27.
Zakończenie obrad LVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski12:26