Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna
Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna w dniu 28 lutego 2023, godz. 13:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe.13:06
2.
Referat poświęcony uczczeniu 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji Marcowej z 1921/22 r.13:44
3.
Informacja o przeprowadzonych przez Straż Miejską kontrolach pod kątem spraw związanych z ochroną środowiska.13:45
4.
Informacja o złożonych wnioskach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku oraz plany na rok 2023.13:45
7.
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032.15:35
8.
Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno.15:44
9.
Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie i objęcie udziałów przez Gminę Dębno.15:47
10.
Opinia do projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.16:05
11.
Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2023 – 2025.16:07
12.
Opinia do projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w roku 2023.16:11
13.
Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2023 ROKU”.16:13
14.
Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.16:14
15.
Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dębno w porozumieniu z Gminą Myślibórz.16:31
16.
Opinia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Poziomkowej.16:35
17.
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Dębnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.16:36
20.
Zakończenie posiedzenia.19:06