Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LXVIII Sesja w dniu 2 marca 2023, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0002

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.12:05
2.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.12:07
3.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.12:09
4.
Przedstawienie porządku obrad.12:15
5.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LXVI sesji Rady Miejskiej Dębna.12:16
6.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LXVII sesji Rady Miejskiej Dębna.12:16
7.
Sprawy różne.13:05
8.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.13:12
9.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.13:16
10.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza.13:26
11.
Sprawozdanie z działań podjętych przez Dębnowską Radę Seniorów w roku 2022.13:28
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032.13:54
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno.13:55
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie i objęcie udziałów przez Gminę Dębno.13:56
16.
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.13:57
17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2023 – 2025.13:58
18.
Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w roku 2023.13:59
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2023 ROKU”.14:00
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.14:00
21.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dębno w porozumieniu z Gminą Myślibórz.14:03
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Poziomkowej.14:04
23.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Dębnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.14:05
24.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna.14:06
26.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.14:17