Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Radni - Sesja
LXIV Sesja w dniu 22 lutego 2023, godz. 16:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.16:12
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:17
4.
Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 roku.16:25
5.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.16:29
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 790.16:40
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 791.16:42
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki. Druk nr 787.
Załączniki
Druk nr 787
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii św. Andrzeja Boboli w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku. Druk nr 788.16:53
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Izydora w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku. Druk nr 789.16:55
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Druk nr 786.17:00
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w 2023 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 784.17:03
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Druk nr 783.17:09
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. Druk nr 785.17:15
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2023 roku. Druk nr 792.17:18
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/658/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2023 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach. Druk nr 794.17:21
17.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.17:24
18.
Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.17:26
19.
Sprawy różne.17:44
20.
Zamknięcie posiedzenia.17:44