Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 22 lutego 2023, godz. 14:30, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.14:51
2.
Przedstawienie porządku obrad.14:53
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.14:53
4.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/313/2017 R ady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w prawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddział ów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mia sto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyz nania każdemu kryterium określonej licz by punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potw ierdzenia tych kryteriów. Druk nr 786.14:59
5.
Sprawy różne.15:03
6.
Zamknięcie posied zenia.15:03