Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce
LXVIII LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce w dniu 16 marca 2023, godz. 16:00, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce
EO.O.0002.68.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036.
Załączniki
Uch WPFGłosowanie
5.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2023 roku”.
7.
Zamknięcie sesji.