Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LII Sesja w dniu 30 marca 2023, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście:
-
Informacja Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi,
-
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi za 2022 roku - wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Rumi,
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi za okres od sierpnia 2022 do marca 2023 roku.
7.
Kultura, sport i rekreacja w mieście:
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
-
Dyskusja.
8.
Sprawozdanie Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi za okres od lutego 2022 roku do lutego 2023 roku.
9.
Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi za okres od stycznia 2022 roku do lutego 2023 roku.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 716 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023 - 2036. Druk Nr 717 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Miejskiej Rumia. Druk Nr 707- projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 709 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 708 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2023. Druk Nr 715 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby zamieszkujące nieruchomości wielolokalowe. Druk Nr 711 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Gdańskiej, ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej. Druk Nr 696 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała Władysława Andersa dla stref 17.M, 18.M,U oraz 19.M,U. Druk Nr 710 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr LI/719/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Młyńskiej w Rumi. Druk Nr 695 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego. Druk Nr 699 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, w rejonie ul. Klonowej. Druk Nr 714 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Włókienniczej. Druk Nr 713 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Jeziorna) Druk Nr 712 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 718 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Druk Nr 701 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
27.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/36/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk Nr 702 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Rumia na 2023 rok „OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ 2023”. Druk Nr 703 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Druk Nr 700 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego. Druk Nr 704 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
31.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/37/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk Nr 706 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
32.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/38/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk Nr 705 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
33.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/525/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2022-2024”. Druk Nr 697 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
34.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Druk Nr 698 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
34a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 719 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
35.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
36.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
37.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
38.
Zapytania i interpelacje.
39.
Zakończenie obrad sesji.