Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Radni - Sesja
LXV Sesja w dniu 29 marca 2023, godz. 16:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.16:15
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:21
3.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.16:22
4.
Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku.16:23
5.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.16:36
Załączniki
Druk nr 810
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 803.16:47
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 804.16:49
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki w roku 2023. Druk nr 802.16:54
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki. Druk nr 795.17:04
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/661/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. Druk 798.17:07
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Druk nr 799.17:11
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (Moduł I) dla mieszkańców Miasta Marki. Druk nr 800.17:17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki. Druk nr 801.17:20
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/679/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2023 roku. Druk nr 796.17:23
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Druk nr 797.17:26
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 01 lutego 2023 r. na Burmistrza Miasta Marki za naruszenie prawa, przy wyjaśnianiu skargi na zastępcę Burmistrza Pawła Pniewskiego. Druk 805.17:28
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 01 marca 2023 roku Radnego Miasta Marki w sprawie wygospodarowania środków finansowych w budżecie miasta Marki i realizację w 2023 r. robót związanych z wykonaniem progów zwalniających wyspowych na ulicy Pomorskiej. Druk nr 806.17:31
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 01 marca 2023 roku Radnego Miasta Marki w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie planowanej przebudowy ulicy Ząbkowskiej w Markach. Druk nr 807.17:38
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku mieszkańców z dnia 01 marca 2023 roku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z planowaną przebudową ulicy Ząbkowskiej w Markach. Druk nr 808.17:48
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Druk nr 809.17:54
21.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.17:55
22.
Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.17:57
23.
Sprawy różne.18:32
24.
Zamknięcie posiedzenia.18:32