Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LIII Sesja w dniu 17 kwietnia 2023, godz. 17:00
53

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 720 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023 - 2036. Druk Nr 721 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w rejonie Żeglarzy, dla strefy 02.MW. Druk Nr 722 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sobieskiego. Druk Nr 723 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi i granicą z miastem Gdynia. Druk Nr 724 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7a.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Centrum" w Rumi - ETAP II. Druk Nr 727 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2004 roku pomiędzy Gminą Rumia i Gminą Gdynia o przejęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rumia. Druk Nr 725 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/678/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Druk Nr 726 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Zakończenie obrad sesji.