Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LIX sesja Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2023, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim.
AD.0012.59.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:07
2.
Stwierdzenie quorum11:07
3.
Przyjęcie porządku obrad11:09
4.
Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski11:09
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami11:39
6.
Interpelacje i zapytania radnych11:39
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach11:39
8.
Sprawy różne11:40
9.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta12:30
a)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
b)
zgłaszanie kandydatów
c)
powołanie Komisji Skrutacyjnej
d)
przyjęcie regulaminu głosowania
e)
przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania
f)
podjęcie uchwały
10.
Przyjęcie informacji o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2022 rok – planowane zamierzenia na lata 2023 – 202412:34
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
11.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2022 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej12:38
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
12.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2022”12:42
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
13.
Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2022 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego12:44
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
14.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok12:53
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej12:56
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok12:59
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
17.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 – 2022” za rok 202213:01
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
18.
Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 - 202513:04
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zmiana uchwały w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”13:09
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Folwarcznej w Tomaszowie Lubelskim13:12
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie13:15
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu odrzucenia wniosku o wypłatę zadośćuczynienia13:18
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Zakończenie obrad LIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski