Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LV Sesja w dniu 31 maja 2023, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.
-
Dyskusja.
4.
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście:
-
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi,
-
Raport z wykonania i efektów realizacji w 2022r. „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2022-2024”,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi za rok 2022,
-
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
-
Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021 – 2025 oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
-
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rumi za rok 2022,
-
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Linia-Zagórska Struga” za rok 2022
-
Dyskusja.
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 741 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023 - 2036. Druk Nr 742 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Druk Nr 728 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Druk Nr 729 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (rejon ul. Sobieskiego) Druk Nr 731 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Mieszka I, działka nr 69/36). Druk Nr 734 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Mieszka I, działka nr 69/37). Druk Nr 735 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Czarnieckiego). Druk Nr 736 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r., dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP II. Druk Nr 730 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Jęczmienną a granicą administracyjną miasta Reda. Druk Nr 737 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie granicy administracyjnej z miastem Reda dla stref A1.WS, A02.KDW, A2.MN,U1. Druk Nr 738 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.ZP. Druk Nr 739 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/712/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum” w Rumi – ETAP II. Druk Nr 740 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „CEYNOWY” w rejonie ul. Bolesława Chrobrego oraz ul. Starowiejskiej. Druk Nr 733 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Zakończenie obrad sesji.