Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LVI Sesja w dniu 22 czerwca 2023, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Uroczyste pożegnanie wieloletniego Kierownika Biura Rady Miejskiej Rumi.
4.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
5.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6.
Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rumi za 2022 rok:
-
Raport o stanie miasta.
-
Debata.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Rumi. Druk Nr 743 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
7.
Absolutorium dla Burmistrza Miasta Rumi za 2022 rok:
-
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2022 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rumi za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
-
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2022 rok, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
-
Dyskusja.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2022 rok. Druk Nr 744 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2022 rok. Druk Nr 745 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
8.
Przerwa w obradach sesji.
9.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w okresie od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku.
10.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi za okres od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku.
11.
Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej w okresie od maja 2022 roku do maja 2023 roku.
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 750 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XLIX/642/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023-2036. Druk Nr 751 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Rumi. Druk Nr 746 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 748 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi. Druk Nr 749 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników. Druk Nr 747 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
17a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 752 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
18.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
19.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
20.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
21.
Zapytania i interpelacje.
22.
Zakończenie obrad