Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi
LIX LIX sesja Rady Mejskiej Rumi w dniu 24 sierpnia 2023, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 763 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023 - 2043. Druk Nr 764 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi. Druk Nr 765 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego JEZIORNA dla strefy 1.MW,U. Druk Nr 758 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/729/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “CEYNOWY” w rejonie ul. Bolesława Chrobrego oraz ul. Starowiejskiej. Druk Nr 759 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7a.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej. Druk Nr 766 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7b.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Druk Nr 767 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/678/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Druk Nr 762 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumi. Druk Nr 761 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 760 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi
10a.
Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rumi wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Rumia sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Druk Nr 768 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.
12.
Zakończenie obrad sesji.