Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LXI Sesja w dniu 28 września 2023, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni. Druk Nr 772 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
5a.
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.
-
Informacja Burmistrza Miasta.
-
Dyskusja.
6.
Inwestycje miejskie.
-
Informacja Burmistrza Miasta.
-
Dyskusja.
7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi w okresie od grudnia 2022 roku do sierpnia 2023 roku.
8.
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.
-
Informacja Burmistrza Miasta.
-
Dyskusja.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rumi. Druk Nr 770 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi. Druk Nr 789 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
9b.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 790 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 787 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023 - 2043. Druk Nr 788 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Druk Nr 773 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Rumia za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Druk Nr 774 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia. Druk Nr 771 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ,,Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Rumi''. Druk Nr 775 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 784 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Partyzantów. Druk Nr 776 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Gdańskiej. Druk Nr 777 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Dębogórskiej. Druk Nr 778 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Dąbrowskiego. Druk Nr 779 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Tuwima. Druk Nr 780 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Żwirki i Wigury. Druk Nr 781 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi. Druk Nr 782 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Druk Nr 783 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Towarowej. Druk Nr 785 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Starowiejskiej. Druk Nr 786 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
27.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
28.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
29.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
30.
Zapytania i interpelacje.
31.
Zakończenie obrad sesji.