Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LXIII Sesja w dniu 30 listopada 2023, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Oświata i wychowanie w mieście:
-
„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Rumi za rok szkolny 2022/2023”,
-
Dyskusja.
4.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 802 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Infrastruktury Miejskiej Rumia Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi. Druk Nr 815 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. Druk Nr 814 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 813 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 803 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023 - 2043. Druk Nr 804 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Druk Nr 808 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania opłaty za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej za rok 2022. Druk Nr 800 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – „Klubie Senior+ Rumia”. Druk Nr 799 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ,,Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Rumi”. Druk Nr 792 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rumi na lata 2023 – 2032. Druk Nr 801 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 – 2030. Druk Nr 793 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16a.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na terenie Gminy Miejskiej Rumia, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Druk Nr 822 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/450/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”. Druk Nr 794 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sienkiewicza i ul. Okrężnej dla terenu oznaczonego symbolem C3.UP. Druk Nr 805 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum” w Rumi – ETAP II. Druk Nr 806 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN,MW,U1. Druk Nr 807 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Druk Nr 795 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Starowiejskiej. Druk Nr 796 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, w rejonie ul. Wałowej. Druk Nr 812 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Druk Nr 812
24.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia i wyrażenia zgody na jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty. Druk Nr 811 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia a oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych. Druk Nr 809 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Druk Nr 810 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
27.
Zakończenie obrad sesji.