Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
LXIV Sesja w dniu 14 grudnia 2023, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Uchwalenie budżetu miasta Rumi na 2024 rok:
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok. Druk Nr 798 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Druk nr 798
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024-2043. Druk Nr 797 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Druk nr 797
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Rumi na 2024 rok,
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2043,
-
Przedstawienie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej,
-
Dyskusja,
-
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024-2043.
-
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok.
6.
Sprawozdanie z pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi w okresie od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1472G ulicy Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda im. Jana Pawła II do Ronda im. Macieja Płażyńskiego oraz na przebudowę Ronda im. Jana Pawła II. Druk Nr 816 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na modernizację dróg powiatowych w Rumi: nr 1490G ulicy Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego i nr 1403G ulicy Kamiennej. Druk Nr 817 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu w postaci dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1469G ulicy Dąbrowskiego z ulicą Piłsudskiego w Rumi. Druk Nr 818 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu w postaci dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1403G ulicy Sabata z ulicą Kamienną w Rumi. Druk Nr 819 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu w postaci modernizacji drogi powiatowej nr 1490G ulicy Dąbrowskiego w Rumi. Druk Nr 820 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk Nr 821 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 837 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Druk Nr 834 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Druk Nr 835 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Druk Nr 836 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2024. Druk Nr 838 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2024. Druk Nr 823 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 824 – projekt uchwały przedkłada Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 825 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 826 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 827 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa Rady Miejskiej Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 828 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 829 – projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 830 – projekt uchwały przedkłada Komisja Kultury Rady Miejskiej Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 831 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 832 – projekt uchwały przedkłada Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Rumi.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2024 rok. Druk Nr 833 – projekt uchwały przedkłada Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
28a.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/790/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na terenie Gminy Miejskiej Rumia, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Druk Nr 839 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
29.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
30.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
31.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
32.
Zapytania i interpelacje.
33.
Zakończenie obrad sesji.