Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi
LXVI LXVI sesja Rady Miejskiej Rumi w dniu 29 lutego 2024, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Kultura, sport i rekreacja w mieście:
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
-
Dyskusja.
6.
Sprawozdanie Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi za okres od marca 2023 roku do lutego 2024 roku.
7.
Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi za okres od marca 2023 roku do lutego 2024 roku.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok. Druk Nr 857 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 - 2043. Druk Nr 858 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 851 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi nr LIII/713/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2004 roku pomiędzy Gminą Rumia i Gminą Gdynia o przejęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rumia. Druk Nr 855 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2024. Druk Nr 856 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. Druk Nr 850 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej. Druk Nr 847 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Stara Rumia" ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizja Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską. Druk Nr 848 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Druk Nr 849 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Rumia na rzecz współwłaściciela. Druk Nr 852 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej, w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę, z mocy prawa. Druk Nr 853 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 854 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
20.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
21.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
22.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
23.
Zapytania i interpelacje.
24.
Zakończenie obrad sesji.