Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi
LXVII LXVII sesja Rady Miejskiej Rumi w dniu 21 marca 2024, godz. 12:30

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok. Druk Nr 868 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/800/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2024 - 2043. Druk Nr 869 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rumi. Druk Nr 863 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XLII//567/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania lub ochrony kultury. Druk Nr 862 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Druk Nr 866 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi nr LXIV/806/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu w postaci modernizacji drogi powiatowej nr 1490G ulicy Dąbrowskiego w Rumi. Druk Nr 865 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (SUMP). Druk Nr 864 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/241/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miejskiej Rumia zmienionej uchwałą nr XXV/246/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. Druk Nr 861 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumia. Druk Nr 867 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “CEYNOWY” w rejonie ul. Bolesława Chrobrego oraz ul. Starowiejskiej. Druk Nr 859 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego JEZIORNA dla strefy 1.MW,U. Druk Nr 860 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
17.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
18.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
19.
Zapytania i interpelacje.
20.
Rozwój Miasta Rumi w latach 2018-2024.
21.
Zakończenie obrad sesji.