Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 20 marca 2024, godz. 14:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia;14:03
2.
Przedstawienie porządku obrad;14:05
3.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;14:06
4.
Przedstawienie Komisji przez Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg harmonogramu prac nad inwestycjami zawartymi w budżecie miasta Marki na 2024 rok. Przedstawienie Komisji stanu realizacji budżetu obywatelskiego.15:26
5.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LXXVI/775/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego. Druk nr 970.15:28
6.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinanswanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Druk nr 97715:31
7.
Sprawy różne.15:57
8.
Zamknięcie posiedzenia.15:58