Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Radni - Sesja
LXXXIII Sesja w dniu 27 marca 2024, godz. 16:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.18:33
2.
Przedstawienie porządku obrad.18:39
4.
Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2024 roku.18:52
5.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.18:56
Załączniki
Druk nr 983
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024-2036. Druk nr 984.19:09
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok. Druk 985.19:11
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026. Druk nr 976.19:28
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Markach z siedzibą przy ul. Dużej 1A. Druk nr 971.19:31
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach. Druk nr 973.19:34
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach. Druk nr 974.19:35
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. Druk nr 975.19:36
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/637/2022 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk nr 972.19:42
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2024 roku. Druk nr 969.22:03
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Druk nr 977.22:05
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LXXVI/775/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego. Druk nr 970.22:08
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od zarządcy zarządzania częścią drogi wojewódzkiej (dawnej DK 8) na odcinku od węzła „Marki” na drodze ekspresowej S8 do ulicy Szpitalnej wraz ze skrzyżowaniem, na terenie Gminy Miasto Marki w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na projektowaniu i realizacji tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Druk nr 986.22:11
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę. Druk nr 982.22:14
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 stycznia 2024 roku na Burmistrza Miasta Marki. Druk ne 987.22:19
21.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.22:22
22.
Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.22:24
23.
Sprawy różne.22:37
24.
Zamknięcie posiedzenia.22:37