Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 36 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych w dniu 28 marca 2022, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;15:03
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy w sprawie;
a)
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2022 rok
b)
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:50
c)
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2022 roku;16:26
d)
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2022;16:14
e)
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2022;
f)
sprzedaży nieruchomości stanowiacej własnosć Gminy Reńska Wieś w obrębie Reńska Wieś - działka 2313/8;16:36
g)
przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
h)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIII/84/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
i)
w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Reńska Wieś na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej16:46
j)
w sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Mechnicy16:48
k)
w sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Reńskiej Wsi16:49
4.
Sprawy bieżące;17:16
5.
Zakończenie.17:16