Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 41 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych w dniu 21 listopada 2022, godz. 15:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;
2.
Wodociągi i kanalizacja w gminie Reńska Wieś, ze szczególnym uwzględnieniem strat wody oraz różnic w odprowadzaniu ścieków.16:42
3.
Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy w sprawie;
a)
zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś17:02
b)
zmiany wpf17:04
c)
przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 202317:18
d)
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 202317:25
e)
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych17:28
f)
w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu17:43
4.
Sprawy bieżące;18:01
5.
Zakończenie.18:01