Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś XLIX Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 28 września 2022, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Gminy Reńska Wieś.15:03
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:03
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.15:18
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.15:19
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.15:20
6.
Podjecie uchwał w sprawie
1.
zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś;15:27
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:30
3.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś15:34
4.
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów.15:36
5.
uchwalenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś15:42
6.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości15:51
7.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.15:51
8.
Sprawy różne;15:53
9.
Zapytanie i interpelacja;15:54
10.
Zamknięcie obrad.15:56