Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wizna / Radni - SesjaXLV Sesja w dniu 15 marca 2023, godz. 10:00, w Sali konferencyjnej Urząd Gminy Wizna I piętro

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.
Sprawozdanie Wójta Gminy Wizna z działalności w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Wizna z działalności między sesjami
5.
Interpelacje i zapytania radnych.
6.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok
7.
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Wizna za 2022 rok
8.
Informacja o terminie składania oświadczeń majątkowych
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wizna na 2023 r.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2023- 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wizna Nr XXXVII/278/2022 z dn. 31 maja 2022 r. w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wizna.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wizna na 2023 rok
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę rodzaju miejscowości z części wsi Włochówka na odrębną wieś Sulin
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wizna do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wizna.
19.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Wizna.
20.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.
Wolne wnioski i zapytania.
22.
Zamknięcie obrad.