Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś
43 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych w dniu 23 stycznia 2023, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;15:04
2.
Przedstawienie planów pracy na rok 2023:
a)
Rady Gminy Reńska Wieś;15:05
b)
Komisji Rewizyjnej;15:06
c)
Komisji Finansowo-Gospodarczej;15:07
d)
Komisji Społeczno-Oświatowej;15:09
e)
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;15:10
3.
Omówienie projektów uchwał na LIV Sesję Rady Gminy w sprawie;
a)
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;15:39
b)
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:46
c)
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2023 rok15:46
d)
przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok15:47
e)
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś15:55
f)
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś16:18
g)
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci,młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych16:19
h)
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Reńska Wieś16:26
i)
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023;16:31
j)
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku;16:31
k)
Statutu Sołectwa Bytków;16:36
Załączniki
BytkówGłosowanie
l)
Statutu Sołectwa Dębowa;16:36
Załączniki
DębowaGłosowanie
m)
Statutu Sołectwa Długomiłowice;16:36
n)
Statutu Sołectwa Gierałtowice;16:36
o)
Statutu Sołectwa Kamionka;16:36
p)
Statutu Sołectwa Komorno;16:36
Załączniki
KomornoGłosowanie
r)
Statutu Sołectwa Łężce;16:36
s)
Statutu Sołectwa Mechnica;16:36
t)
Statutu Sołectwa Naczysławki;16:37
u)
Statutu Sołectwa Poborszów;16:37
w)
Statutu Sołectwa Pociękarb;16:37
x)
Statutu Sołectwa Pokrzywnica;16:37
y)
Statutu Sołectwa Radziejów;16:37
z)
Statutu Sołectwa Reńska Wieś;16:37
aa)
Statutu Sołectwa Większyce;16:37
4.
Sprawy bieżące;
5.
Zakończenie.17:02