Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLIII Sesja w dniu 27 kwietnia 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady Miasta i Gminy Kórnik w ratuszu bnińskim, ul. Rynek1
SE-BRM.0002.4.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:08
2.
Wybór sekretarza obrad.13:09
3.
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:11
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:23
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:13
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
kwiecień 2022
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
Załączniki
marzec22
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203215:43
c)
udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej Humań na Ukrainie 15:49
d)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 202415:58
e)
uchylająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym16:00
f)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radzewie.16:01
g)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu16:03
h)
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej ,,Osiedle Kresowe” Kamionki, gmina Kórnik16:04
i)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kamionki Północne w rejonie osiedli: Północnego, Kresowego i Azaliowego, gmina Kórnik16:06
j)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kamionki na południe od ulicy Poznańskiej w rejonie ulic: Pszenicznej, Zbożowej i Żytniej, gmina Kórnik16:07
k)
rozpatrzenia petycji w przedmiocie tablicy pamiątkowej16:10
l)
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku.16:13
8.
Interpelacje.16:14
9.
Zapytania.16:22
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:53
13.
Zakończenie sesji.