Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś
LI Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 23 listopada 2022, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:03
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:03
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:17
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;15:18
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;15:20
6.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2022 rok;15:24
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:26
3.
przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 202315:29
4.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 202315:32
5.
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych15:36
6.
w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu15:38
7.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.15:38
8.
Sprawy różne16:11
9.
Zapytania i interpelacje.16:11