Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / RadniXLVII Sesja w dniu 26 kwietnia 2022, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.6.2022

Dyskusja

4.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.11:13
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o umorzeniu udziałów w spółce Zakład Komunalny „Kleszczów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie.11:16
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów.11:21
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.11:47
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Kleszczów.11:50
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 101395E kategorii drogi publicznej.11:51
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg gminnych nr 101406E i nr 101407E kategorii drogi publicznej.11:52
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 101418E kategorii drogi publicznej.11:53
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Dębina (działki nr 279/4, 280/6 i 316/3).11:55
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Dębina (działki nr 43/6, 44/4 i 44/5).11:57
14.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.11:58
16.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XLVI sesji w dniu 31 marca 2022 roku.11:59
17.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.12:00
18.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.12:00
19.
Wolne wnioski i informacje.12:28
20.
Zamknięcie obrad.12:28