Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLI Sesja w dniu 23 lutego 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik w ratuszu bniński - ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
SE.BRM.0002.2.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:14
2.
Wybór sekretarza obrad.13:15
3.
Rok 2022 rokiem profesora Władysława Bartoszewskiego "Warto być przyzwoitym" - refleksje Sławomir Animucki13:33
4.
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:35
5.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:46
6.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:15:08
Załączniki
luty
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
luty
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
Załączniki
z 12 stycznia 2022
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:18:23
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203217:41
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok17:44
c)
przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 202317:47
d)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik17:48
e)
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych17:50
f)
udzielenia dotacji na remont i konserwację tynkowej elewacji przybudówki zabytkowego kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
g)
udzielenia dotacji na remont i renowację murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku wraz z nadzorem – etap IV.17:52
h)
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Kórnik w 2022 roku.17:55
i)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.17:57
j)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.17:59
k)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Czołowie.18:00
l)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku18:01
m)
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników18:04
n)
przyjęcia zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-203018:05
o)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa18:06
p)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Koninko18:08
r)
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2471P - ulicy Św. Mikołaja na wysokości dz. ewid. nr 286 w miejscowości Radzewo – strona prawa w kierunku miejscowości Czmoń.18:10
s)
wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2471P – ul. Św. Mikołaja w miejscowości Radzewo18:11
t)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Biernatki, dla działki o numerze ewidencyjnym 21/14, gmina Kórnik,18:12
u)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,18:14
w)
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.18:23
10.
Zapytania.19:23
11.
Wnioski radnych.19:30
12.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.19:32
13.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.19:42
14.
Zakończenie sesji.19:43