Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś
LIV Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 25 stycznia 2023, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:03
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:03
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:14
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;15:16
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;15:18
6.
Podsumowanie działalności Rady Gminy Reńska Wieś i Komisji Stałych Rady Gminy w 2022r.15:25
7.
Przedstawienie i uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok;15:28
8.
Przedstawienie i uchwalenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok;15:30
9.
Przedstawienie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2023 rok;15:34
10.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;15:41
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:43
3.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś15:48
4.
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś15:55
5.
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci,młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych15:58
6.
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Reńska Wieś16:03
7.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 202316:06
8.
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku16:09
9.
Statutu Sołectwa Bytków;16:12
Załączniki
BytkówGłosowanie
10.
Statutu Sołectwa Dębowa;16:13
Załączniki
DębowaGłosowanie
11.
Statutu Sołectwa Długomiłowice;16:13
12.
Statutu Sołectwa Gierałtowice;16:13
13.
Statutu Sołectwa Kamionka;16:14
14.
Statutu Sołectwa Komorno;16:14
Załączniki
KomornoGłosowanie
15.
Statutu Sołectwa Łężce;16:15
16.
Statutu Sołectwa Mechnica;16:15
17.
Statutu Sołectwa Naczysławki;16:15
18.
Statutu Sołectwa Poborszów;16:16
19.
Statutu Sołectwa Pociękarb;16:16
20.
Statutu Sołectwa Pokrzywnica;16:17
21.
Statutu Sołectwa Radziejów;16:17
22.
Statutu Sołectwa Reńska Wieś;16:17
23.
Statutu Sołectwa Większyce16:18
11.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.16:18
12.
Sprawy różne16:21
13.
Zapytania i interpelacje.16:21
14.
Zakończenie posiedzenia16:22