Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w KętachLXIX Sesja Rady Miejskiej w Kętach w dniu 22 marca 2024, godz. 10:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.3.2024.ZP

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.10:02
2.
Ustalenie porządku obrad.10:03
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.10:03
4.
Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.11:04
5.
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.11:39
6.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.11:43
7.
Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty i trybu ich pobierania.11:45
8.
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.11:47
9.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.11:50
10.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.11:52
11.
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2024 rok.11:57
12.
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Porąbka pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Południowej w Czańcu i w Bulowicach”.12:04
13.
Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych w miejscowości Malec.12:09
14.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 292/7 położonej w Malcu.12:15
15.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z budynku przy ul. Świętojańskiej 63 w Malcu.12:17
16.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2024.12:37
17.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.12:40
18.
Uchwała w sprawie załatwienia petycji o podjęcie rezolucji Rady Miejskiej.12:44
19.
Przedstawienie uchwał komisji Rady.12:44
20.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.12:45
21.
Sprawy bieżące.12:45
22.
Informacje i wolne wnioski.
23.
Zamknięcie sesji.