Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 45 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych w dniu 27 marca 2023, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;15:03
2.
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Reńska Wieś w roku 2022;15:51
3.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.17:37
4.
Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy w sprawie;
a)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa;16:51
b)
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś (w obrębie Większyce);15:58
c)
uchwalenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś;17:01
d)
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;18:17
e)
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;18:18
f)
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2023;15:54
g)
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Reńska Wieś18:28
h)
określenia zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Wójta Gminy Reńska Wieś w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Reńska Wieś18:30
i)
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej18:31
j)
nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach18:40
5.
Sprawy bieżące;18:47
6.
Zakończenie.18:47