Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek w sprawie zmiany kolejności projektów uchwał na sesji nr LXXIII Rady Gminy Brańszczyk zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r. wd następującego porządku: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku dziennego. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 6. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w Uchwale Nr LXIX.446.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk; 2) zmieniająca uchwałę Nr LV.335.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Brańszczyk, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach; 3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu; 4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Brańszczyk – etap I; 5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2024; 6) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2024-2032; 7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: „Udrzyn-Brańszczyk-Wyszków”; 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Błoński Adam
Bralewski Tomasz
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Gałązka Sławomir
Kruszewski Grzegorz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
Skłucki Andrzej
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Kruszewski Tadeusz
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl