Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady GminyLXVIII Sesja w dniu 26 października 2023, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.11.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.15:13
2.
Stwierdzenie kworum.15:14
3.
Przedstawienie porządku dziennego.15:14
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.15:14
5.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.15:40
6.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk;15:43
2)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brańszczyk, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;15:46
3)
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;15:50
4)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brańszczyk (Bagienna);15:53
5)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brańszczyk (Rusałki);15:56
6)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzyn (Polna);15:57
8)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych;16:02
9)
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Udrzyn, gmina Brańszczyk;16:06
10)
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wyszkowie na kadencję 2024-2027;16:46
11)
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;16:51
13)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032.17:09
7.
Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Brańszczyk.
8.
Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk.17:16
9.
Sprawy różne.
10.
Zamknięcie obrad.17:31