Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady GminyLXXIII Sesja w dniu 29 lutego 2024, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.2.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie kworum.15:07
3.
Przedstawienie porządku dziennego.15:13
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.15:14
5.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.15:44
6.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w Uchwale Nr LXIX.446.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk;15:47
2)
zmieniająca uchwałę Nr LV.335.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Brańszczyk, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach;15:49
3)
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu;15:51
4)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Brańszczyk – etap I;15:53
6)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2024-2032.16:05
7)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: „Udrzyn-Brańszczyk-Wyszków”;16:07
8.
Zamknięcie obrad.16:20