Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XLIII sesja Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2022, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.43.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XLIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2021 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2021”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci opracowanej dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej – ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy chodnika przy drodze powiatowej – ul. Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zmiana uchwały nr XLII/452/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 27 marca 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLI/442/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 27 marca 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLI/443/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu organizowanych imprez w parku miejskim, wykroczeń w muszli koncertowej, użytkowania parkingu przy ul. Słowackiego oraz ogólnodostępnego podglądu z kamer miejskich
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury z powodu przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu podczas organizowanych imprez w parku miejskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Lubelskiego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Zmiana uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Zakończenie obrad XLIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski