Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
LIII sesja Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2022, godz. 09:00, w sali narad UMiG
OR.0003.53.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Rady Miejskiej.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok oraz zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Dęba na 2022 rok,
c)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
d)
udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
e)
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
g)
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
h)
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024,
i)
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Nowa Dęba na lata 2022 – 2026,
j)
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rozalin, gmina Nowa Dęba,
k)
przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba,
o)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
p)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
5.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok /w załączeniu/
8.
Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok /zał./
Załączniki
Sprawozdanie GPPN
9.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok /zał./
10.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Zamknięcie obrad.