Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XL Sesja w dniu 25 kwietnia 2022, godz. 17:00
40

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2a
2a Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 558 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Głosowanie
2b
2b Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 559 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Głosowanie
3.
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście:
-
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi,
Załączniki
Głosowanie
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,
-
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2021,
-
Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumi na lata 2021 – 2025 oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
-
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rumi,
Załączniki
sprawozdanie z CIS
-
Dyskusja.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 558 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Druk Nr 558
5.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 559 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Druk nr 559
6.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia oraz inne organy i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. Druk Nr 557 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Sabata. Druk Nr 554 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi dla realizacji inwestycji „Centrum Handlowo-Usługowego”. Druk Nr 555 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/315/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 października 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Gdańskiej, ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej. Druk Nr 556 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9a
9a Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Druk Nr 560 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Głosowanie
10.
Zakończenie obrad sesji.